Thay dầu máy cắt chết

Máy cắt hủy chết của dầu thay đổi. Máy cắt chết chính động cơ trượt đòn bẩy, ròng rọc, một lần nữa ông đã lãnh đạo bốn cực di chuyển, làm việc tại các tốc độ cao lên đến 6000, trong sự vắng mặt của tốt bôi trơn và làm mát rất khó chịu