Quá trình máy cắt chết

Quá trình cắt chết là hầu hết thường được sử dụng quá trình in ấn bao bì, die-cut mẫu thiết kế sử dụng công cụ dựa trên sản phẩm yêu cầu vào một chết, dưới ảnh hưởng của áp suất, đưa các bản in hoặc khác trống cán và cắt thành hình dạng mong muốn hoặc cắt quá trình đúc. Hủy là sử dụng dây cắt hoặc chết thông qua nhãn hiệu áp áp lực ổ cắm trên bảng, hoặc sử dụng cuộn bánh xe đường cong trong tấm tại vị trí định trước. Thường chết cắt và hủy quá trình die-cắt dao dao dòng kết hợp trong cùng một mẫu, trong khi đó ở máy cắt chết cho quá trình chết-cắt và thụt lề, gọi là die-cut