Die-cắt máy sửa chữa và bảo trì

Các nước sử dụng nên chú ý để bụi và làm sạch. Trong sản xuất thực tế, die-cut khay sẽ tạo ra rất nhiều chất thải giấy, giấy, một ít sự chú ý sẽ chạy vào chuỗi truyền phần, die-cut nền tảng và xoay một phần và có khối quang phát hiện lần đầu tiên, gây ra vấn đề. Vì vậy, hãy chắc chắn để làm sạch cơ thể của máy cắt chết ở nơi đầu tiên, và để đảm bảo sự cố miễn phí hoạt động của máy.