Công nghệ cắt chết

Công nghệ cắt chết và hủy quá trình chính là: → → điều chỉnh áp lực về việc xác định quy tắc → accessories → dán bề mặt áp die-cắt → cắt và hủy → sạch sẽ cuộn giấy thải hoặc cắt thành miếng → → điểm trọn gói